Sprzedawca GASTRO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Pasternik 100, 31-354 Kraków, wpisanej do CEIDG (organ rejestrowy-Minister Gospodarki),  NIP: 677-248-08-94, telefon: +48 12 626 06 26, email: biuro@gastrosalon.pl.
Sklep internetowy - sklep internetowy GastroSalon, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.gastrosalon.pl.
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie internetowym.
Konsument - osoba w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.
Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.).
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z zm.).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r. poz. 1422 z zm.).

 

§1
Szczegółowe zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz składania zamówień w ramach prowadzonej przez niego sprzedaży wysyłkowej towarów przez sieć Internet określa niniejszy regulamin (dalej: Regulamin).
§2
1. Ceny towaru podane w Sklepie internetowym są wyrażone w PLN oraz są cenami brutto.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
a. płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia;
b. przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep internetowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu internetowego;
c. płatność ratalna,realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia.
3. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep internetowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.
4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
§3
1. Klient przed złożeniem zamówienia każdorazowo zapoznaje się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego pod adresem www.gastrosalon.pl, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta.
3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę Sklepu internetowego 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
4. Zamówienia składane przez Klientów są realizowane wyłącznie na terytorium Polski.
5. Zamówienia składane przez Klientów przyjmowane są przez koszyk zamówień Sklepu internetowego, drogą e-mailową lub przez formularz kontaktowy, pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersjinie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0;
b. włączoną obsługę Java Script, włączoną obsługę plików Cookies;
c. aktywny adres e-mail.
6. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu internetowego zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów Sklepem internetowym.
7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on potwierdzenie wysłane drogą e-mailową. Klient jest każdorazowo informowany o zmianie statusu złożonego zamówienia na wskazany przez niego adres e-mail.
8. Klient może anulować zamówienie drogą e-mailową. Anulowaniu nie podlega zamówienie, które zostało już wysłane do Klienta.
9. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia Sklep internetowy anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez zmianę statusu zamówienia wysłaną na podany przez Klienta adres e-mail.
10. Czas realizacji zamówienia wynosi do 21 dni roboczych. W przypadku dłuższego terminu realizacji, Klient jest o tym fakcie informowany. Na termin realizacji zamówienia składa się: czas skompletowania zamówienia oraz czas dostarczenia przez firmę kurierską lub przewozową.
11. Klient proszony jest podczas odbioru o sprawdzenie stanu przesyłki zawierającej zamówiony towar. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym zwłaszcza o spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie go jednocześnie przez pracownika firmy kurierskiej lub przewozowej i odbiorcę przesyłki. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient informuje Sklep internetowy o zaistniałym fakcie drogą e-mailową lub telefonicznie.
§4
1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub importera (gwaranta). Podstawą do wykonywania przez Klienta uprawnień z tytułu gwarancji jest numer dokumentu zakupu (faktura VAT lub paragon) wystawionego przez Sprzedawcę. Towary oferowane w ramach prowadzonej przez Sklep internetowy sprzedaży wysyłkowej są objęte 12-miesięcznym okresem ochrony gwarancyjnej. Powyższe nie dotyczy towarów firmy Potis objętych 6-miesięcznym okresem ochrony gwarancyjnej.
2. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub importera) oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Klient korzystający z uprawnień gwarancyjnych jest zobowiązany do kontaktu ze Sprzedawcą w celu ustalenia właściwego dla danej gwarancji serwisu oraz jego adresu. W przypadku reklamacji towaru z tytułu gwarancji, którego waga nie przekracza 15 kg, Klient na swój koszt dostarcza towar na adres właściwego serwisu wskazanego przez Sprzedawcę. Z kolei w przypadku, gdy waga reklamowanego z tytułu gwarancji towaru przekracza 15 kg, Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą i ustala warunki dostarczenia towaru do serwisu gwaranta, przy czym koszt dostarczenia towaru pokrywa gwarant. Naprawa towaru wielkogabarytowego w ramach zapewnionej przez producenta lub importera gwarancji odbywa się bezpośrednio u Klienta.
3. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad fizycznych i prawnych. W przypadku Klienta, będącego Konsumentem, uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi przysługuje w terminie 2 (dwóch) lat od daty dostarczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.
4. Reklamację z tytułu rękojmi Klient może złożyć, za pomocą Formularza Zgłoszenia Reklamacyjnego dostępnego pod adresem link, w formie elektronicznej na adres sklep@gastrosalon.pl lub w formie pisemnej na adres: GastroSalon, ul. Pasternik 100, 31-354 Kraków.
5. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
6. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać usunięcia wady towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
7. Z zastrzeżeniem §4 pkt. 5  oraz pkt. 11, zwrot pełnowartościowego towaru przez Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem, jest możliwy wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Sprzedawcy i na warunkach indywidualnie przez niego określonych, w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru. W takim przypadku Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany do pokrycia opłaty logistycznej w wysokości 15% ceny katalogowej netto zwracanego towaru z dnia sprzedaży oraz do dostarczenia towaru, o którym mowa powyżej, na własny koszt i ryzyko do magazynu wskazanego przez Sprzedawcę. Zwrot pieniędzy za towar, pomniejszony o opłatę logistyczną odbywa się na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
8. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi powinien odesłać towar na koszt Sprzedawcy na adres Sklepu internetowego: Gastrosalon, ul. Pasternik 100, 31-354 Kraków. Do odsyłanego towaru Klient powinien dołączyć dokument zakupu wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszenia Reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 4.
9. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni, od daty otrzymania reklamacji w prawidłowej postaci, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta i braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność za towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
11. Klient niebędący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
§5
1. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.
Pouczenie dotyczące odstąpienia od umowy, dostępne tutaj: link
Protokół odstąpienia od umowy, dostępny tutaj: link
2. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
a. gdy Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. gdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. gdy przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h. gdy Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4. Zwrot należności za towar i kosztu dostarczenia przedmiotu do Konsumenta zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę zwrotu towaru.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Konsumenta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
6. Koszt odesłania towaru do Sklepu internetowego ponosi Konsument, chyba że zostało to uzgodnione inaczej ze Sprzedawcą.
§6
1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta (imię, nazwisko/ nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres mailowy) jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep internetowy w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie internetowym.
4. Klienci Sklepu internetowego mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy w przypadku Konsumenta będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy w przypadku Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania.
Produkt dodany do porównania